اظهار تأسف رژیم سعودی از مورد هجوم قرار گرفتن مجلس عزا در «صنعا»