رهبر فعلی طالبان سالیان متمادی در پاکستان به تبلیغ مشغول بوده است