عرضه پروانه های معدنی در بورس؛ از شفاف سازی ارزش تا ضمانت نامه برای دریافت تسهیلات