برگزاری پنجمین فستیوال بازار دارایی فکری در زمینه صنعت مواد غذایی