سفارت آمریکا به شهروندان این کشور در کویت هشدار داد