نمی توان درقبال بمباران زنان و کودکان بی‌گناه یمن بی‌تفاوت ماند