جلیلی: در فرهنگ حسینی بار مسئولیت مدیران نجومی است، نه حقوق آنها