وزیر کشور فرانسه: لندن وظیفه اخلاقی اش را در قبال پناهجویان زیر سن قانونی بپذیرد