فرمانده مسیحی عراقی: امام حسین (ع) الگوی آزادی و انسانیت است