احتمال حضور رئیس‌جمهور در دانشگاه تهران پس از سفر تایلند