اتحادیه اروپا، اصلاحات لازم را انجام ندهد از بین خواهد رفت