بانوی سه‌گانه‌کار ایران با پوشش اسلامی از خط پایان مسابقات IRON MAN گذشت