اختصاص بیش از 1000 میلیاردریال اعتبار به بافت فرسوده گچساران