استقرار هیات بازرسی در اداره کل ورزش و جوانان استان تهران