احزاب نقش موثری در حفظ آرامش و پرهیز از دو قطبی شدن جامعه دارند