ورود ۱۴۲ هزار زائر خارجی به عراق برای شرکت در مراسم عاشورا