تمایل جدی اقتصادهای بزرگ اروپا به همکاری با ایران/ «این یک ژست دیپلماتیک نیست»