ساخت پایتخت جدید مصر محقق می‌شود/ کمک مالی چین برای تحقق این طرح