سخنگوی فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی: تخلف صندوق ذخیره فرهنگیان مربوط به دولتهای گذشته است