مرز مشترک «تورخم» افغانستان-پاکستان پس از 3 روز بازگشایی شد