ورود 142 هزار زائر خارجی به عراق برای شرکت در مراسم عاشورا