اولین نشست کمیته مشترک تجاری ایران و تایلند برگزار شد