اقتصاد مقاومتی، رمز موفقیت در مدیریت بحران نفتی بود