توئیت جدید ظریف درباره فاجعه صنعا: ایران آماده کمک است