فرانسه از دیوان دادگستری بین المللی خواهد خواست در مورد جنایات جنگی در سوریه تحقیق کند