شرکت‌های ایرانی برای مشارکت و اجرای طرح‌ها آماده‌اند