واکنش یک استاد حوزه به مصاحبه مداح معروف: حالم از دیدن این فیلم بد شد