در فرهنگ حسینی بار مسئولیت مدیران «نجومی» است نه حقوق آنها