شرایط جسمی پادشاه تایلند پس از دیالیز، "بی‌ثبات" است