حضور فرزند رهبری در مراسم عزادری منزل صادق خرازی (عکس)