نخست وزیر انگلیس برای جلب حمایت رهبران اروپا راهی دانمارک و هلند می شود