فعال سیاسی سعودی: هواپیمای اماراتی تالار بزرگ صنعا را بمباران کرد