کارنامه مطلوب بانک در ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط