چگونگی نفوذ عوامل بیگانه به شهر «قندوز» را افشا می‌کنم