گفتگوی تلفنی وزرای خارجه انگلیس و عربستان درباره صنعا