عضو جامعه روحانیت: جریان‌های سیاسی کشور را به یزیدی و حسینی تقسیم نکنیم