سردار نقدی: اگر بر ما جنگ تحمیل نمی‌شد شاید هنوز تردید داشتیم که به سپاه اسلحه بدهیم یا خیر؟