جلیلی: اگر ارتباط بین مسئولان سیاسی با مردم قطع شود فقر، فساد و تبعیض ریشه می‌دواند