ارتش ترکیه: در 40 روز اخیر 417شبه نظامی کرد کشته شده اند