پکن موضع مشترکی با مسکو در قبال افغانستان و سوریه دارد