طیب نیا: اقتصاد مقاومتی، رمز موفقیت ایران در مدیریت بحران کاهش قیمت نفت بود