دومین مناظره کاندیداهای نهایی انتخابات امریکا برگزار شد