هدیه سه میلیون گیگابایتی سرشماری نفوس و مسکن به اپراتورها