پیش بینی مثبت مدیرعامل یک شرکت بورسی در برابر تحقق ۴ درصدی سود