سئول: حمله پیشگیرانه از گزینه‌های مقابله با کره شمالی است