وزیر دادگستری فرانسه: بیش از یک هزار افراط گرا در کشور زندانی هستند