انتشار متن دعوتنامه کیومرث هاشمی از سوی وزارت ورزش