پرداخت ۴۲۳۰ میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای صنعتی