رویترز: تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بین روسیه و ترکیه