تاثیر مشارکت های اخیر در کنترل و کاهش هزینه تولید خودرو